lördag 28 april 2012

Välsigna, käre Herre Gud, vår kyrkaAlt. koral:


1. Välsigna, käre Herre Gud, vår kyrka!
Ja, uppväck den och ge den liv och styrka!
Din lära alltid i den ren bevara,
föröka dina trogna vittnens skara.

2. Pris dig, att du ej för vår kyrkas brister
förkastat den och att den än ej mister
din omsorg, dina kallelser, din tuktan,
att än den fostrar barnen i din fruktan,

3. att du mig rum i denna kyrka givit
och att du inom den har skänkt mig livet
i helga dopet, i ditt ord, det klara,
och i din nådemåltid underbara.

4. Ja, tack att du på mig så nådigt tänkte
och denna kyrka till ett stöd mig skänkte!
Hjälp att jag henne som en moder vördar
och bär mitt ax till hennes himlaskördar.

5. O läk du hennes skador, dig förbarma!
Låt sanningen gå ut bland mänskor arma.
Uppväck till liv, förjaga säkerheten
och lär oss leva helt för evigheten!

6. Låt alltid klart mitt i vår kyrka skina
din gudom, din uppståndelse, din pina!
Omkring ditt kors, o Jesus, oss förena
och tänd i oss din kärlekslåga rena!


Text: Betty Ehrenborg-Posse, ngt bearb.
Musik: Theodor Söderberg, alt. Strassburg 1525/Kangasala 1624

onsdag 25 april 2012

Den korta stund jag vandrar här
Alt. (utjämnad form, här från 1939 års koralbok):DEN GODE HERDEN

1. Den korta stund jag vandrar här,
vad fruktar jag och klagar?
Han som den gode herden är,
han mina steg ledsagar.
Han som gav livet för sin hjord
än med sin Ande och sitt ord
är när oss alla dagar.

2. Jag hör hans röst och känner den
och går dit han vill kalla.
De sina känner han igen,
han räknat har dem alla.
Han söker den som vilse far,
den svage i sin famn han tar,
upprättar dem som falla.

3. Han styrker mig med livets bröd
vid nådens helga källa,
där Andens kraft mot synd och död,
där frid och fröjd uppvälla.
Hur mörk min väg bland törnen går,
blott jag ej viker från hans spår
jag ej skall modet fälla.

4. O du som sade: "Ingen kan
de mina från mig taga",
dig mot en värld jag ropar an,
som vill mig från dig draga.
Låt mig ej villas bort från dem,
som till din Faders sälla hem
du lovat att ledsaga.

5. Hur tomt är allt vad världen har,
hur kort dess nöjen vara!
Snart stundar natten, då envar
av oss skall hädanfara.
Och då, vad är all lycka här
emot det löftet: "Där jag är,
där skall ni också vara!"


Text: Frans Michael Franzén 1813 (41 år)
Musik: Lyon 1547 / Johann Crüger 1653 (55 år)

Din godhet vill vi lova
1. Din godhet vill vi lova,
o Herre Jesus kär,
vårt hjärta är den gåva
som du av oss begär.
O må det skänka sej
nu i ditt blod helt renat
och genom tron förenat
//: för evig tid med dej! ://

2. Oss kan ej vederfaras
en större nåd och tröst,
än att oss uppenbaras,
att du oss återlöst.
Ditt blod som för oss rann
har helgat denna dagen,
du, undergiven lagen,
//: förlossning för oss fann! ://

3. Fördenskull är dej givet
ett namn, som härligt är,
som saligheten, livet
allena innebär;
ty Jesus kallas du.
O Jesus, var vår Jesus
och i din godhet ge oss
//: allt vi dej ber om nu! ://

4. Dig Fadern velat skänka
åt oss till Frälsare,
o må vi det betänka
och alltid låta se
vårt hjärtas tacksamhet,
som vi därmed bevisar
att vi din kärlek prisar
//: med sann barmhärtighet! ://

5. Du nådigt velat frälsa
vår syndinsnärjda själ,
oss givit liv och hälsa,
bevakat allas väl,
så vi, av ditt behag,
förskonade från våda
med glädje nu kan skåda
//: och fira denna dag! ://

6. Vår första gärning denna
må alltså bli i år
att andaktsfullt bekänna
ditt namn, som allt förmår,
och glada samlas här,
där oss ditt ord förkunnas,
där oss den friden unnas,
//: som trygg och evig är! ://

7. Förnya du vårt sinne
i detta nya år,
så att vi oss påminner
hur tiden snart förgår.
Ja, lär oss tänka så,
att vi vårt hjärta vänder
till det som ej har ände
//: men evigt ska bestå! :// 

8. Så hjälp oss våra dagar
här leva så i ro,
att vi, som dej behagar,
i kärlek, hopp och tro
kan vandra livets väg.
Ja, Herre, oss förläna
att vi dej rätt må tjäna
//: och så få ro hos dej! ://

Text: Haqvin Spegel, bearb. A.H.
Musik: Heinrich Schütz 1628 (43 år)

tisdag 10 april 2012

Man och kvinna, Gud till pris1. Man och kvinna, Gud till pris,
danats skönt och rikt.
Gud har ock i paradis
själv dem sammanvigt.
Med den store Guden
var allt himlens hov,
Gud tillredde bruden
när brudgummen sov.
Herren vare lov!

2. Stora bröllop finns ett par,
ett där Gud var präst
och det andra där han var
själv en synlig gäst.
Nytt han allt kan dana,
här finns stort bevis:
äktenskap i Kana
blir nytt paradis!
Herren vare pris!

3. Paradis det heta skall
där vår Herre är,
äktenskapets höga kall
Gud bekräftar här.
Hör du som förnedrar
det med hån och lack:
när Gud ståndet hedrar
ler det åt ditt snack.
Herren vare tack!

4. Ni som ingår hjonelag
så som det bör ske,
och er på er hedersdag
hedrade vill se,
den som danat bruden
först av alla bjud!
När han här blev bjuden,
höjdes man och brud.
Lovad vare Gud!

5. Frukta ej för brist och nöd.
Om han gästar här
skall du finna överflöd
fast du fattig är.
Spön skall bära mandlar,
skyn skall regna mann´,
vann till vin förvandlar
Gud som konsten kan.
Lovad vare han!

6. Om sin stund låt Gud få rå,
under väntans tid
vad han säger, gör just så,
bida, bed och lid.
Han vill allt uträtta,
sörj din sorg ihjäl.
Slutet blir dock detta:
Gud har allt gjort väl!
Lova Gud, min själ!

7. Den som allt av intet gjort
kan ock starkt av svagt
och av litet göra stort
och av krokigt rakt.
Gud som ser och känner
vårt behov och brist,
skall för sina vänner
spara bäst till sist.
Gud ske lov så visst!

8. Då blir ock Guds härlighet
på oss uppenbar,
att han kan och vill och vet
vad han lovat har.
I hans rätta timma
ser vi klara fjät
och en härlig strimma
av Guds majestät.
Gud ske lov för det!

9. Tacksamhet oss Herren lär,
som så väl ger akt
på att mänskosläktet här
hålles än vid makt.
Må nu gamla, unga,
kvinnor liksom män,
var och en få sjunga
om sin äkta vän:
Gud ske lov för den!

10. Den för slikt ej tacka kan,
kvinna eller karl,
tacke då att hon och han
kom av mor och far!
Sök du först Guds rike
och vår Herre bed
giva dig din like
eller dock sin fred.
Ära Gud därmed!

11. Allt vad jämnt och udda är,
par och inte par,
allt vad nånsin maka här
har och inte har:
Älska den tillbaka
som har makar kär
och dock utan maka,
utan like är!
Lova honom här!

12. Ja, vår Gud, dig tacke folk,
folken tacke dig,
deras tunga, hjärtats tolk,
ständigt röre sig,
love dig med gamman
för vad du befallt,
mänskors barn tillsamman
tusen-, tusenfalt
prise dig för allt!


Text: Johan Runius (1679-1713), tr. 1714 i Dudaim, lätt bearb. A.H. 2011
Musik: Ur 1697 års koralbok (nr 326 "Gud som allting skapade")

Vår Frälsare lever, vår saliga tröst
1. Vår Frälsare lever, vår saliga tröst!
Sin glädje han ger sina vänner!
Han kommer, han talar, vi hör nu hans röst
och vet att de sina han känner.
För oss han förklarar sitt härliga ord:
Jag lever, och ni ska få leva!

2. På vägen han följer och kvar hos oss är,
tills dagen här nere är liden.
Han brödet välsignar, Guds vilja oss lär,
vi glömmer vår sorg under tiden.
Vårt hjärta det brinner av fröjd vid hans ord:
Jag lever, och ni ska få leva!

3. Frimodigt vi vandrar i sanningens ljus,
vad Herren än över oss sänder.
Vi är ju på väg till vår Faders hus,
vi är varje stund i hans händer.
Vi bär i vårt hjärta vår Frälsares ord:
Jag lever, och ni ska få leva!

4. För oss har han kämpat, 
i döden han vann,
ej graven oss mer kan förskräcka.
Förskräckelsens konung besegrade han
och skall oss ur graven uppväcka.
I döden vi hör vår Förlossares ord:
Jag lever, och ni ska få leva!

Text: Paul Nilsson, ngt bearb 2012
Musik: Per Ulrik Stenhammar

O Gud, vår Gud och allas far
1. O Gud, vår Gud och allas far,
välsigna detta glada par!
Från Sion räck din milda hand
att helga dessa vänners band.


2. Låt kärlek, trevnad, äkta tro
med dem i deras hem få bo.
Gör lång och lycklig deras tid
och giv dem sist en salig frid.


Text: Johan Olof Wallin, ngt bearb. A.H. 2012
Musik (4-stämmig kanon): Thomas Tallis 1567 (62 år), Thomas Ravenscroft 1621 (39 år)

Det var en man vars giriga håg
1. Det var en man 
vars giriga håg
ej aktade svett och möda,
allenast han 
vart ögonblick såg
sitt gods förökas och flöda.
Hans borg blev full
av silver och gull,
hans lador ej rymde hans gröda.

2. Han sade då 
med innerlig fröjd:
"Min levnads ro jag tillagar,
jag äta må 
och dricka förnöjd
och leva som mej behagar:
i många år
mitt goda förslår
till glädje och goda dagar."

3. Men Herren bjöd: 
"Du dåre, i natt
du samlas till dina fäder,
ditt överflöd, 
din hopade skatt
ej mer dej båtar och gläder."
Och dåren föll;
ej mer han behöll
än fyra multnande bräder.

4. Så har det gått, 
så skall det ock gå,
besinna det, unga och gamla.
En timlig lott 
kan inte bestå,
en jordisk hydda skall ramla.
Ja, lär er här 
hur vanskligt det är
att bättre skatter ej samla!

5. För egen törst, 
för kläder och glans,
i otid ej våndas och bäva.
Nej, kristna! 
först Guds rike och hans
rättfärdighet eftersträva!
Mot himlen, där 
vår rikedom är,
vårt hjärta alltid må stäva!

6. Och han, som där 
oss ämnar ett arv,
det ingen ifrån oss kan skilja,
ja, han som när 
den ringaste sparv
och kläder den minsta lilja,
sitt bröd oss ger
att dela med fler,
allt efter sin nådiga vilja.

Text: Johan Olof Wallin, ngt bearb. A.H. 2012
Musik: Per Ulrik Stenhammar

lördag 7 april 2012

tisdag 3 april 2012

Jesus, du som segern vinnerAlt. koral:


1. Jesus, du som segern vinner, 
i Guds stad du rider in. 
Nu är palmsöndagen inne, 
nu är folkets hyllning din. 
Nu är fred och harmoni, 
"hosianna!" sjunger vi. 
Ja, men bakom hyllningsglansen 
skymtar ändå törnekransen. 

2. Många, som du vägen visar
till ditt rike, ändrar sej. 
Många som i dag dej prisar 
kommer snart att håna dej. 
Gröna palmblad vi nu ser 
vissnar alltför tidigt ner. 
Snart där hosianna klingar 
skränet dej till korset bringar. 

3. Du som rider lugnt och stilla 
på en åsna vägen fram, 
inget jubel kan förvilla 
dej, Guds Son, vårt påskalamm. 
Bredda mantlar, fagra tal 
döljer inte dödens kval, 
ändå du av glädje lyser, 
kärlek till oss alla hyser. 

4. Fridens Konung, du ej dröjer 
fastän Golgata du ser.
Himlens Konung, vi oss böjer 
och din kärleks makt tillber. 
"Korsfäst!" ropar många än, 
men du frigör syndaren. 
Där du med din nåd får stanna
ljuder evigt "Hosianna"! 

Text: Bernhard Severin Ingemann 1825 (36 år) "Jesus, store seiervinner", sv. övers. Karl Edvard Norström 1918 (59 år), bearb. A.H. 2012
Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. svensk koral 1697