söndag 25 december 2011

Han väcker var morgon mitt öra
1. Han väcker var morgon mitt öra
att lyssna på lärjungasätt.
Han väcker mej upp till att höra
det ord som ska leda mej rätt.
Det finns inget budskap på jorden
som är mej mer dyrbart än orden 
från Frälsarens välkända röst.

2. Han vet att var timme på dagen
ska frestaren lägga försåt.
Han känner hur lätt jag blir dragen
långt bort på den villande stråt.
Men han som har krafter för andra,
min Frälsare, med mej vill vandra
från morgon till afton var dag. 

3. Så väcks varje morgon mitt öra
av Frälsarens ljuvliga röst,
som bjuder mej uppmärksamt höra
vad han har att säga till tröst,
till maning och varning och tuktan,
att Gud jag må tjäna med fruktan,
med kärlek, med tro och med hopp.

Text: Kämpe Gleerup, bearb. A.H. 2012
Musik: Kangasala 1624

Låt oss alla glada sjunga1. Låt oss alla glada sjunga
halleluja!
prisa Gud med själ och tunga:
halleluja!


2. Kristus har stått upp ur griften,
halleluja,
enligt löftena i Skriften,
halleluja!


3. Dödens fasa är försvunnen,
halleluja,
mörkrets makt är övervunnen,
halleluja!


4. Han sitt folk nu kan försvara,
halleluja,
hos de sina alltid vara,
halleluja!


5. Gud, vi vill dej evigt lova,
halleluja,
evigt glädjas åt din gåva,
halleluja!


Text: Ernst Christoph Homburg 1659 (54 år), sv. övers. Petrus Brask 1690, ngt bearb.
Musik: Troligen svensk, tryckt 1697

När till Jordan vår Herre drog

1. När till Jordan vår Herre drog
Guds vilja där fullgjordes:
Han av Johannes dopet tog
och med Guds Ande smordes.
Ett nådens bad bereddes då,
som vi må saligt kalla:
han vill från synd oss rena två,
han vill oss frälsa alla
från att i domen falla.

2. Guds vilja där blir uppenbar
i gärningen och orden.
Guds röst från himlen ljuder klar
och vittnar, att på jorden
det Sonen är som frälsning ger
och som hans själ behagar,
och Anden som där sändes ner
med helig kraft ledsagar
hans gärning alla dagar.

3. Vi alla ska betänka det
som Gud i Skriften säger,
så varje kristen mänska vet
vad i sitt dop hon äger.
Ett livets bad det vattnet är,
men vatten ej allena:
med ordet är ju Anden där,
som samvetet kan rena
och oss med Fadern ena.

4. Vår Herre Krist de sina bjöd
gå ut kring världen vida
att ordet om hans liv och död
till jordens ändar sprida.
I dopet nåd av Gud vi får
att synden övervinna,
att i hans stränga dom bestå,
att frid och frälsning finna
och sist till himlen hinna.

5. Vår Frälsare, som dyrt oss köpt,
i ordet hör vi lova
åt den som tror och som blir döpt
det nya livets gåva.
Så må i tron vi fatta mod:
oss inget ska fördärva,
för Kristus kom att med sitt blod
oss barnarätt förvärva.
Guds rike får vi ärva. 


Text: Martin Luther (1483-1546) "Christ unser Herr zum Jordan kam" , övers. Johan Alfred Eklund och Paul Nilsson, bearb.
Musik: Rikard Norén (1847-1922)

torsdag 22 december 2011

O Gud, vår Herre, vi dej ber
1. O Gud, vår Herre, vi dej ber
att du i nåd till alla ser
som lider marter, kval och hån
för tron på dej och på din Son.

2. Ja, stärk dem i den svåra strid
de kämpar i vår hårda tid.
Var nära dem med frid och tröst,
fyll mörkret med din Andes röst.

3. Den tåresådd de nu bär ut
låt bli en glädjeskörd till slut,
och dem förlös från jordens tvång
till salig fröjd och segersång.

Text: Johannes Johansson 1932, bearb. A.H. 2011 
Musik: Wittenberg 1543

onsdag 21 december 2011

Evigt innan himlens fäste

1. Evigt innan himlens fäste,
innan jorden ännu var
Fadern i sitt hjärtas kärlek
Ordet, Ljuset, Livet bar,
Herren över det som stundar,
det som är och varit har
nu och i all evighet.


2. Han till glädje för all världen
föds till jorden denna stund.
Nu för människornas frälsning
lägger han en klippfast grund,
sluter med ett fallet släkte
nådens heliga förbund
nu och i all evighet.


3. Salig, salig denna stunden!
Högt benådad Jungfrun var
och befruktad av Guds Ande
Återlösaren hon bar.
Gudabarnet av vårt släkte
här sin boning bland oss tar,
nu och i all evighet.


4. Honom skådade ur fjärran
siarna i Israel,
efter honom Guds profeter
längtade av all sin själ,
och i honom folkens vise
sett sin frälsning och sitt väl
nu och i all evighet.5. Till hans ära himlen sjunger,
änglar höjer jubelsång.
Män och kvinnor, små och stora,
stämme in på samma gång,
ja, i enig, ljuvlig samklang,
fri från syndens skuld och tvång,
nu och i all evighet.


Text: Aurelius Prudentius (348-413) "Corde natus ex parentis", sv. övers. Johan Alfred Eklund, bearb. A.H. 2011
Musik: Ur Piae Cantiones 1582

Nu strålar söndagssol från sky
1. Nu strålar söndagssol från sky,
nu skapas veckan åter ny.
Ljus lyser från vår Faders hus,
som en gång sade: "Varde ljus!"

2. I dag gick Kristus ur sin grav
till livet fram, och världen gav
nytt hopp och ny rättfärdighet,
frid, hälsa, liv och salighet.

3. Nu är den rätta solens dag,
och solen är Guds välbehag.
Och varje kristen glädjas kan
att Kristus oss försoning vann.

4. O Herre, livets ord oss giv,
förnya oss till evigt liv.
Vår kropp och själ och ande vig
att nu och alltid tjäna dig.

*5. Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.

Text: J. Olearius, sv. övers. Johan Alfred Eklund, ngt bearb. 2011
Musik: Carl Nielsen 1914 (65 år)

Till den oförgängligt rika
1. Till den oförgängligt rika
livets källa trår min själ.
Hem från främlingslandets öknar
trår förgänglighetens träl.
Hän jag längtar till mitt hemland,
till min vila och mitt väl.

2. Mot Jerusalem jag skådar
och den helga stadens fröjd
i den högtidssal där guldet
strålar rent i himlens höjd,
där av livets ädelstenar
skönt är valvets båge böjd.

3. Där för alla uppenbaras
livets dolda hemlighet,
där vad djupt i själar dväljes
varje själ i kärlek vet,
en är viljan, en är anden
i Guds stora menighet.

4. Kriste, konung över hären,
som du för i helig strid,
låt mig lösa krigarbältet
och få ingå i din frid.
Låt mig där i livets rike 
tjäna dig till evig tid.

Text: Petrus Damiani (1007-1072) "Ad perennis vitae fontem", sv. övers. Johan Alfred Eklund
Musik: John Goss

Den stora skaran kring Guds tron
1. Den stora skaran kring Guds tron
med segerns palm, i snövit skrud
bär på sin tunga lovets ton
och aldrig tystnar sångens ljud.


2. Från deras ögon Herren själv
har alla tårar torkat av.
Ej finns det sorg vid livets älv,
ej rop, ej plåga, död och grav.


3. De fröjdas att Guds anlet se
och prisa hans barmhärtighet:
Vår Gud må tack och ära ske
från evighet till evighet.


4. En sky av vittnen skådar ned
på oss som än i världen gå.
O själ, dig dag och natt bered
att i den stora skaran stå.


5. Vi oss förtror i Herrens hand.
Den heliga Treenighet,
Gud Fader, Son och helge And´,
ske tack, ske lov i evighet.


Text: Paul Nilsson
Musik: England 1783

Du Evige, som världen styr
1. Du Evige, som världen styr,
din är den dag, den natt som flyr.
Du skiljer mellan tid och tid
och dagens verk och nattens frid.


2. När morgonrodnad tändes ny,
från himlen viker nattens sky.
Envar sin väg i ljuset ser
och mörkrets makt ej villar mer.


3. Låt oss i tron med glädje gå
ur sömnen fram och redo stå
att börja ljusets verk igen,
att väcka dem som sover än.


4. Du Sol, för anden stråla klar
och gör din kärlek uppenbar.
Dig lovar vi av hjärtats grund
för nådens ljus i morgonstund.


*5. Din är all makt och härlighet,
o Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.


Text: Aurelius Ambrosius 300-t.
Musik: 300-t.

I Jesu Kristi smärta stor
1. I Jesu Kristi smärta stor
den själ som fast på honom tror
kan målet för sin längtan nå
och mättnad för sin trängtan få.

2. Hans smärta aldrig glömmer vi,
i troget hjärta gömmer vi
den törnekrona Kristus bar,
det kors där fast han naglad var.

3. Nu väg till himlen öppen står
för den med Kristus troget går.
För Kristi nöd Gud skonar oss,
hans helga död försonar oss.

4. Dig ärar vi, som korsfäst var
och alla världens synder bar.
Du från all smitta renar oss,
med helgonen förenar oss.

5. Högt prisad vare Kristi nåd,
som lät sig efter Faderns råd
till offerdöd på korsets stam
i helig lydnad föras fram.

*6. Din, Fader, är all härlighet,
all makt i tid och evighet,
med Sonen, vår rättfärdighet,
och Anden, som förklarar det.

Text: Bonaventura 1221-1274 ("In passione Domini"), sv. övers. Johan Alfred Eklund, v. 6 bearb. 2011


När morgonstjärnan framgår skön1. När morgonstjärnan framgår skön,
o Gud, vi nalkas dig med bön
att än mot ondskans makt och här
vårt hägn för kropp och själ du är.

2. Vid ögats port ställ helig vakt,
att oss ej bländar fåfäng prakt.
Vår tanke och vår tunga styr,
så att vi hat och tvister flyr.

3. Så skall vi då, när solen flytt
och dagen är i natt förbytt
dig bringa lovets aftongärd
och renas vid din altarhärd. 

*4. O Fader, Son och Ande, bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet.

Text: 700-talet ("Iam lucis orto sidere"), sv. övers. Oscar Mannström, bearb. A.H. 2011
Musik: Johann Cruger

O Jesus, du som hemlös var
1. O Jesus, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
kom in, kom in här i mitt tjäll,
och stanna kvar, snart är det kväll.

2. Blott ensamhet ger ingen ro,
o kom och i mitt hjärta bo!
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.


3. Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbli i mörkret hos mej här.


4. Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dej, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.


Text: Angelus Silesius (Johann Scheffler), sv. övers. Edvard Evers, ngt bearb. 2011
Musik: Hakon Långström 1986 (40 år)

O Gud, vår Skapare, vars råd1. O Gud, vår Skapare, vars råd
gjort himlen till vårt fadershus,
som klädde dagarna i ljus
och gav åt natten sömnens nåd.


2. Vi slutar dagens verk med bön,
med bön vi går till nattens ro.
Låt oss i morgon i vårt bo
få sjunga lovsång, klar och skön.


3. Till dig går vakna själars gång,
dig lovar mänsklig stämmas röst,
dig kärlek ren i troget bröst,
dig hjärtedjupets tysta sång.


4. När dagens portar slutit sig,
låt tron i natten ljuset se.
Låt tron ej smaka mörkrets ve,
men finna ljusets väg till dig.


5. O Fader, Son och Ande blid,
dig av allt hjärta beder vi,
att natt och dag du står oss bi
och frälsar oss för evig tid.


6. Gud Faderns lov vi sjunger här
för Sonens kärlek, Andens nåd.
Treenige, din makt, ditt råd
din kyrka pris och ära bär. Amen.


Text: Aurelius Ambrosius (300-t.), sv. övers. Johan Alfred Eklund (1863-1945)
Musik: 300-t.

I Herrens hand jag lämnar mej
1. I Herrens hand jag lämnar mej
när mina ögon sluter sej.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.


2. Kär kommer nattens stilla ro
när jag mej Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen,
när jag med Gud får börja den.


3. Min gode hjälpare är han,
som för all nöd mej skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.


4. Jag vet, ja, jag är viss därpå,
att ingen ofärd ska mej nå,
om inte han ger lov därtill
och mej av kärlek pröva vill.


5. Min Gud är stark, min Gud är god.
Så är jag nöjd och vid gott mod.
Gud, Fader, Son och Ande vis
må alla folk ge lov och pris!


Text: Johan Ludvig Runeberg, bearb. 2011
Musik: Carl Nielsen 1914 (49 år)

Det finns i himmel och på jord
1. Det finns i himmel och på jord
ej något lika dyrbart ord
som Jesu namn, vars salighet
når över tid och evighet.


2. I Jesu namn i dopets stund
Gud gjort med oss ett livsförbund.
I detta namn i all vår tid
vi vinner seger, äger frid.


3. Det namnet över alla namn
oss lede till en salig hamn.
O Fader vår, av nåd oss giv
i Jesu namn ett evigt liv.


Text: Edvard Evers, ngt bearb. 2011

O Fader, stor i makt, i råd1. O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

2. En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

*3. Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.

Text: Fornkyrklig "Rerum Deus tenax vigor", sv. övers. Johan Alfred Eklund 
Musik: Wittenberg 1544