onsdag 25 juli 2012

Så härligt det är att i ungdomens vår
1. Så härligt det är att i ungdomens vår 
få njuta av livet i Herrens fruktan! 
När hjärtat av hälsa och levnadslust slår 
och själen är lydig Guds Andes tuktan, 
då lever man livet, som Gud det vill, 
och växer i ålder och visdom till. 

2. Så saligt i frestelsens brännande sand 
att äga i Herren sin glädjekälla, 
att skyddad och ledd av Guds mäktiga hand 
med kropp och med själ till hans tjänst sej ställa! 
Ja, tänk, vilken lycka det är att så 
få vandra med Gud, i hans uppdrag gå! 

3. Så dyrbart det är att få tjäna sin Gud, 
att leva för honom till andras bästa! 
När störst utav allting blir kärlekens bud, 
då tjänar man ödmjukt och glatt sin nästa. 
O Gud, kom i hela mitt hjärta in 
och låt mej för evigt få vara din!

Text och musik: Joël Blomqvist

När natten försvinner från skuggornas land
1. När natten försvinner från skuggornas land
och morgonen börjar att gry,
då skall jag förlossas av Frälsarens hand
och sjunga om seger på himmelens strand
och skåda en syn evigt ny.

2. När jordlivets töcken för alltid har flytt
och jag i Guds rike får bo,
då skall jag förnimma hur allting blir nytt,
hur döden i liv blir för evigt förbytt
och bävande hjärtat får ro.

3. Det blir ingen smärta, ej suckar, ej gråt
bland helgonen där i Guds stad;
när Lammet skall fira sitt bröllop med ståt
och vänner i Kristus ej mera skiljs åt,
då måste väl bruden bli glad!


4. Så hjälp oss, o Jesus, att aldrig ge opp
på resan till sällhetens hamn!
Oss hjälp att i tron här fullborda vårt lopp,
så skall vi, ja, det är vårt saliga hopp,
få vila till sist i din famn!

Text och musik: Joël Blomqvist, ngt bearb. 2012

tisdag 17 juli 2012

Tack, o Herre, för din kyrka
1. Tack, o Herre, för din kyrka,
din församling på vår jord,
där du ger oss ljus och styrka
och oss leder med ditt ord.
Ännu i din kyrkas famn
samlar du i Jesu namn
en gemenskap omkring ordet,
dopets bad och nattvardsbordet.


2. Trycks till jorden ned vårt sinne
under mödor och besvär,
korset lyser och påminner
om ett mål som evigt är.
Klockans klang och nådens bud
kallar syndare till Gud,
psalmen, som sej mäktigt svingar,
skänker åt vår andakt vingar.


3. Herrens kyrka bjuder alla
oförgänglig sabbatsfrid,
hur än otrons vågor svallar
genom söndringslysten tid.
Ty i Jesu Kristi tro
får var själ som trår till ro
och mot tvivel söker fäste
hägn likt svalan i sitt näste.

4. Ej den falska frid som söver
bor där Herren Jesus är.
Kraften som vår själ behöver
mot det onda får vi där.

Lovsång och gemensam bön
gör den svåra kampen skön. 

Andens rustning där vi finner,
seger över världen vinner.

5. Låt din kyrka visa stigen
som vi vandrar tills vi når
templet där evinnerligen
inför dig, vår Gud, vi står.
Led oss, lyft oss, herde from,
upp till denna helgedom,
där de återlösta lammen
du kring dig församlar. Amen.


Text: Erik Natanael (Natan) Söderberg 1910 (41 år), bearb.
Musik: Johann Schop 1642 (52 år)

måndag 16 juli 2012

Med pelarstoder tolv1. Med pelarstoder tolv 
står Herrens helga kyrka,
och Jesus Kristus är 

dess grundval och dess styrka.
Där fogas sten vid sten, 
där byggs det år från år,
till dess vid tidens slut 
Guds hus fullkomnat står.

2. Därinne Anden bor. 
Han steg i lågor neder;
med honom livets eld 
från själ till själ sej breder.
Han är i ordets ljus, 
i sakramentens tröst.
Av malmen bärs hans bud, 
i psalmen hörs hans röst.

3. En ny och kostbar sten 
med kyrkans mur förenas
var gång ett mänskobarn 
i dopets källa renas.
När nästans sorg och fröjd 
vi känner såsom vår,
då spänns där nya valv, 
och Herren ära får.

4. Liksom ett fadershem 
i samma kärlek samlar
de barn, som fann sin väg, 
och det som ännu famlar,
så för envar som tror 
och på Guds vägar går,
men ock för vilsen själ 
Guds kyrka öppen står.

5. Vårt hem hon vara vill 
i livets glädjedagar
och när i sorgens tid 
bekymrat hjärta klagar.
Hon reder oss ett rum 
vid Herrens nattvardsbord,
hon viger oss till ro 
i Herrens åkerjord.

6. Blott som en flyktig dröm 
är mänskans dag i tiden.
Snart genomkämpad är 
för varje släkte striden.
All jordens glans förgår, 
all makt slås ned i grund:
Guds kyrka skall bestå 
till tidens sista stund.

Text: Edvard Evers 1914 (61 år), ngt bearb. 2012
Musik: Johann Crüger 1647 (49 år) 

fredag 13 juli 2012

Låt oss få känna, Fader vår

1. Låt oss få känna, Fader vår,
att själv du mitt ibland oss står,
och att din goda fadersfamn
står öppen än i Jesu namn!


2. Låt ordets frö som sås i dag
ge riklig frukt till ditt behag,
och håll om plantan särskild vård,
där hjärtats mark är karg och hård.


3. Fullborda i oss, Gud, ditt verk
och med din Andes kraft oss stärk.
Hör, Fader, mild och kärleksfull,
vårt hjärtas bön för Jesu skull.


Text: Alfons Takolander 1927 (52 år) "Uti din helgedom, o Gud", bearb.
Musik: 1697 års svenska koralpsalmbok

Var med oss, Jesus, då vi samlas här

1. Var med oss, Jesus, då vi samlas nu
omkring ditt ord, det heliga och rena.
Skänk våra hjärtan friden, så som du
förmår att skänka den, ja, du allena.
Låt oss förnimma nu att du är här,
att än i dag din frälsarstämma ljuder,
att än din kärlek utan gränser är
och ändlöst djup den nåd du alla bjuder.


2. Lär oss att bli så stilla, Jesus kär,
att ingen oro kan vår andakt störa.
Du vägen, sanningen och livet är,
så låt oss bara dej nu se och höra.
I oss bevisa kraften av ditt ord,
hjälp oss, du själv, att rätt vår gudstjänst fira.
Gör våra hjärtan till den goda jord
ur vilken evighetens sådd ska spira.


Text: Alfons Takolander 1927 (52 år), ngt bearb.
Musik: Alfred Anderssén 1927 (44 år)

lördag 7 juli 2012

Gud är trofast - vare det din borgen1. Gud är trofast, vare det din borgen
för var dag och stund som än går in!
Gud är trofast under glädjen, sorgen.
Du får vara hans och han är din.
Gud är trofast, han ska undanröja
alla nät och snaror för din fot.
Gud är trofast, vill dej stärka, höja,

stödja, rädda undan stormens hot.

2. Gud är trofast, alla otrosdimmor
ska han lyfta, skingra, jaga bort.
Gud är trofast, nådens ljusa strimmor
genombryter molnen inom kort.
Gud är trofast, forntid, nutid, framtid
lyses upp utav hans trofasthet.
Gud är trofast, säg det till din samtid!
Gud är trofast, sjung i evighet!


Text: Peter Lundén 1884 (35 år), ngt bearb. (v. 1)
Musik: P Lundén 1884

torsdag 5 juli 2012

Nu fröjda dej, du vida jord1. Nu fröjda dej, du vida jord,

åt Herrens nåd och helga ord,
predikat av apostlars röst
och givet oss till evig tröst.

2. När Kristus hade fullgjort allt
som Fadern honom anbefallt,
han sände, efter Guds beslut,
kring jorden sina vittnen ut.

3. Olärda var de, enkla män,
men genom tron på Frälsaren
dock deras ord den styrka fann
som världens vishet övervann.

4. Det var om den uppståndne Krist
de vittnade båd´ först och sist,
om nåden som i honom här
åt hela världen vunnen är.

5. Där ordet blev predikat klart
omvändes hjärtan underbart.
De andligt döda väcktes opp
till liv i kärlek, tro och hopp.

6. Än ljuder detta glada bud
om bättring inför Herren Gud,
om tro på Sonen Jesus Krist,
vår hjälpare mot synd och brist.

7. Gud, lär oss lyssna och förstå
och öppna våra hjärtan så,
att ordets helga rikedom
ej blir för oss till straff och dom.

8. Låt oss betänka det var stund
och bära det i hjärtats grund,
och så i tro och kärlek rätt
dej prisa, som ditt ord oss gett.

Text: Latinsk vesperhymn, Olaus Petri 1536 (43 år), bearb.
Musik: Worchester hymnariuem 1200-talet / Mikael Weisse 1531